POV - Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

20/04/2020 3:31:57 CH

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Nội dung báo cáo:

- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Xem và tải nội dung báo cáo tài chính Quý I năm 2020 tại đây)