Báo cáo thường niên năm 2014

23/03/2015 8:33:11 SA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2014

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Nội dung báo cáo

I. Thông tin chung.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2014.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

V. Quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

(Xem và tải nội dung báo cáo thường niên tại đây)