Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

05/03/2018 11:25:37 SA

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên Năm 2018.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây