POV - Thông báo kết quả ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

09/07/2021 5:18:11 CH

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thực hiện việc tô chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.  

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy bằng văn bản và Nghị quyết số 605/NQ-DKVA-ĐHĐCĐBT ngày 09/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông Đinh Hồng Long không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (nghỉ hưu theo chế độ); không còn là Ủy viên HDQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/07/2021.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Anh Toàn - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

- Chức vụ trước khi được bầu: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bắt đầu nhiệm kỳ: 2021 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/07/2021.

* Tải Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 tại đây.

Trân trọng!

PVOIL VŨNG ÁNG