POV Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

18/04/2018 4:29:17 CH

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tổ chức vào chiều thứ Ba, ngày 17/4/2018 tại Hội trường tầng 5 Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại cuộc họp, Chủ trì Đại hội đã thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các kiểm soát viên năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT năm 2018.

Các cổ đông tham dự cuộc họp đánh giá cao tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 với kết quả đạt được: Tổng doanh thu: 1.734 tỷ đồng đạt 145% KH, lợi nhuận 8,58tỷ VNĐ đạt 123% KH, nộp NSNN 300 tỷ VNĐ, thu nhập người lao động 11,60 triệu đ/người/tháng và tỷ lệ chia cổ tức là 5% vốn điều lệ. Đồng thời các cổ đông cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, thiết thực giúp Chủ trì Đại hội hoàn thiện hơn các bản dự thảo báo cáo và đề ra nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời để Ban điều hành Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Sau hơn 4 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã thành công tốt đẹp với 80,64% số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông tham dự cuộc họp về các vấn đề trình bày tại Đại hội.

* Tải Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tại đây.

                                                                                                 PV OIL VŨNG ÁNG