POV - Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

15/04/2022 3:04:39 CH

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây