Công bố thông tin: Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng đầu năm 2015

07/08/2015 9:29:58 SA

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015

của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Nội dung báo cáo

- Mục lục

- Báo cáo Ban Giám đốc

- Báo cáo kiểm toán

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

(Xem và tải nội dung báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 tại đây)