Công bố thông tin: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

15/02/2017 10:55:17 SA

Báo cáo tài chính năm 2016

của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Nội dung báo cáo

- Mục lục

- Báo cáo Ban Giám đốc

- Báo cáo kiểm toán

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

(Xem và tải nội dung báo cáo tài chính năm 2016 tại đây)