POV Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

28/03/2019 4:08:51 CH

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Đại hội:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

2. Báo cáo hoạt động của BKS  năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên;

4. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019;

6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019;

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

8. Thông qua các nội dung khác (nếu có).

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30 ngày 11/4/2019 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 692 888       Fax: 02393 692 999

Chi tiết tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tại đây. 

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Trân trọng thông báo./