PV OIL Vũng Áng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

19/04/2013 8:49:29 CH

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và được sự chỉ đạo của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng đã quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức vào thứ 2, ngày 15/4/2013 tại tầng 1 khách sạn Ngân Hà số 158, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, nhằm nhìn nhận đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và thông qua, xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2013.       

Tại cuộc họp, Chủ tịch đoàn đã thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013; Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2012; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013; Tờ trình kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2012 và dự toán thù lao HĐQT năm 2013.

Các cổ đông tham dự cuộc họp đánh giá cao tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 với kết quả đạt được: Tổng doanh thu: 2.082 tỷ đồng đạt 101% KH, lợi nhuận 9,4 tỷ VND đạt 100% KH, nộp NSNN 85,340 tỷ VND, thu nhập người lao động 7,9 triệu đ/người/tháng và phân chia cổ tức năm 2012 tỷ lệ 9% trên vốn điều lệ của công ty là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng). Đồng thời các cổ đông cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, thiết thực giúp Chủ tịch đoàn hoàn thiện hơn các bản dự thảo báo cáo và đề ra nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời để Ban điều hành Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Sau hơn 4 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã thành công tốt đẹp với 78,67% số cổ phần của 28 cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết nhất trí tán thành các vấn đề trình bày tại Đại hội.

Tải Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 tại đây.

                                                                                                                      PV OIL VŨNG ÁNG